Velkommen til SFO!

SFO er en flott arena for lek og utvikling. Her skapes mange vennskap og gode minner.

Vedtekter for Fagerhaug skolefritidsordning leser du her  SFO VEDTEKTER

ALDERSGRUPPE:  1 -4. KLASSE

ARTIG!

Våre mål:

I vår SFO er det viktig å ha det artig! Gjennom lek og aktiviteter bygger vi gode vennskap. Det fins mange pedagogiske nytte effekter av lek: Man utvikler sosial kompetanse, språklig kompetanse, selvstendighet og selvhevdelse. Men den viktigste årsaken til at vi leker er rett og slett fordi det er artig. Vi ønsker at SFO skal være skoledagens høydepunkt!

I vår SFO er også medbestemmelse viktig! Når skoledagen er over, skal “SFO  gjengen” oppleve at de blir lyttet til i forhold til de behovene som har oppstått gjennom dagen, og i forhold til de planene vi legger for dagene som kommer. En SFO hvor barna vet at de også får være med å bestemme, er den beste SFOen!

I vår SFO vil vi også prøve nye ting

Vi vet at det ikke alltid er hjemme i gata man lærer å sykle, eller på eget kjøkken man lager sin første pizza. I vår SFO ønsker vi at barna utfordres til å tenke, spørre og ikke minst finne ut av ting, gjerne for første gang i livet!

En SFO hvor barna prøver nye ting, er en skikkelig bra SFO!

Våre ansatte

Rektor Olav Teigen er daglig leder og bestemmer når det trengs. Mirjam Stavne er SFO lederen og holder hjulene i gang og er god til  å lede og inspirere andre. Ellers er det trofaste og flinke fagarbeidere, assistenter og lærlinger som bidrar til at SFO er artig, at barna får være med å bestemme (ikke bare rektor) og ikke minst prøve nye ting uten at det blir altfor skummelt.

Dere foreldre må vite at alle vi som jobber i SFO har et brennende ønske om å gi SFO – barna den beste fritiden de kan ha utenfor hjemmet.

Samarbeid

Personalgruppen på SFO er satt sammen av personer med ulik bakgrunn og erfaring. Noe vi tror er viktig for å sikre et bra arbeidsmilø¸ og et variert tilbud til barna. De som jobber i SFO, jobber ofte også ved en av skolene. Det betyr at de blir veldig godt kjent med barna. I tillegg betyr det at de ansatte samarbeider godt. Barna samarbeider også godt! SFO blir et knutepunkt for barn fra begge skolene og fra ulike klassetrinn.

Vi oppmuntrer alle foreldre til å snakke med barna om hvem de leker med på SFO, og kanskje finne treffpunkt også på fritiden?

Foreldreregler

Foreldrene er også flinke til å samarbeide, men vi vil minne om noen viktige områder som vi kaller for foreldreregler.

Følg påmeldingsfrister!

Gi beskjed SKRIFTLIG ved endring eller oppsigelse!

Gi beskjed ved sykdom, fravær eller hvis noen andre enn avtalt skal hente!

Respekter åpningstiden! Sørg for at barna har klær og sko som passer været!

Praktisk informasjon

Z

Søknad

Elektronisk søknadsskjema finnes på skolenes hjemmeside. Plass innvilges fra dato i vedtak, og til eleven avslutter 4. trinn. Dersom eleven slutter på SFO før dette, gjelder en oppsigelsestid på 1 måned, fra den 1. i påfølgende måned.

Z

Åpningstid

KL 06.45- 16.45 SFO starter 1. august, og avslutter 30. juni. Juli er feriemåned. SFO er åpen i høstferie og vinterferie. Disse dagene/ukene er det som regel færre elever som benytter tilbudet, og vi ber derfor om påmelding til disse, så vi kan bemanne etter behov. SFO holder stengt i skolenes jule- og påskeferie. SFO har 5 planleggingsdager i løpet av året, i tråd med til enhver tid gjeldende årsplan. Det er ikke anledning for elever i 1. – 5. trinn å oppholde seg på skolens område i SFO-tida, uten å ha plass i SFO.

Z

Måltid

Elevene har mulighet til å ta med matpakke for å spise frokost på SFO. Etter skoletid tilbys elevene frukt og et enkelt brødmåltid. 1 dag pr uke serveres det varm mat.

 

Z

Priser

Gjelder fra 1. august 2023. Opphold til og med 12 timer pr uke (halvplass): kr 1.900, – pr måned i 11 måneder. Mer enn 12 timer pr uke (helplass): kr 2.600, – pr. måned i 11 måneder. Juli er betalingsfri. Det gis 30 % søskenrabatt Kostpenger: Kr. 15,- pr ettermiddag, begrenset oppad til kr 250,- pr måned pr barn, kr 450,- pr måned pr familie.

Forslag til pris på foreldrebetaling fra 1. August 2023.

Til og med 12 timer pr uke Over 12 timer pr uke
1 of 2 trinn 0- 700-
3 of 4 trinn 1900- 2600-

Det er gratis halvplass til de som starter på første- og andre trinn fra høsten 2023. Viktig: Oppsigelse og varsel om endring av plass må skje skriftlig med én måneds varsel og gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsesskjemaet finner du her Oppsigelse SFO

KONTAKTINFORMASJON:

SFO  TELEFONEN:  45399139 (I SFO tid)
SKOLE – TELEFONEN: 748 407 70 (08:30-15:30)
SFO  MAIL: sfo@fagerhaugoppvekst.no
SFO  HJEMMESIDE: www.fagerhaugoppvekst.no/sfo

Søknadsskjema SFO

14 + 12 =