IKT- reglement

Fagerhaug kristne skole

Formålet med reglementet 

  Reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø¸ slik at det legges til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene ved Fagerhaug Kristne skole

  NB: Eleven får først med seg PC hjem når IKT-kontrakten er lest og kvittert. Samtykke eller aksept på retningslinjene i kontrakten gjør du nederste på denne siden.

   

  Oppfølging av reglementet

  • Skolen plikter å informere elevene om hvilke regler som gjelder for bruk av Fagerhaugs IKT-ressurser, og eleven plikter å sette seg inn i regler for bruk.
  • Bruker av Fagerhaugs dataanlegg skal ved tildeling av brukerkonto gis et eksemplar av dette reglementet. Underskriften på dette reglementet er å forstå som kvittering for at avtalen er lest og akseptert. Den gir også tilgang til bruk av Fagerhaugs nettverk og sammen med en egen tilleggsavtale tilgang til lån av iPad/PC.
  • Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner etter ordensreglementet og iPad/PC-kontrakt.

  Virkeområde

  Reglementet gjelder for alle elever ved skolen og er gjeldende til enhver tid eleven benytter skolens IKT-ressurser (nettverk, IKT-utstyr og programvare)

  Reglementet gjelder også bruk av privat utstyr og programvare så lenge dette er koblet til skolens dataanlegg, samt for bruk av programvare lisensiert av Fagerhaug som er installert på privat utstyr.

   En brukerkonto er strengt personlig. Det er ikke tillatt å låne bort brukeridentitet og passord til andre. Det er ikke tillatt å tilegne seg eller opptre med annen brukers identitet. Ved mistanke eller viten om at andre har fått kjennskap til passordet, plikter eleven å forandre passordet umiddelbart.

   Fagerhaug er ikke ansvarlig for tap/skade som oppstår som følge av uaktsom håndtering av passord fra elevens side.

   Bruk av IKT-ressurser

    1. Fagerhaugs IKT-ressurser skal brukes i læringsarbeidet for å nå kompetansemålene. IKT-ressursene skal benyttes i samsvar med Fagerhaugs anvisninger. Det er ikke tillatt å drive med privat kommersiell virksomhet fra noen Fagerhaug-konto. Bruk som opptar stor båndbredde eller krever uforholdsmessig stor diskplass må følge anvisning fra IKT-ansvarlig.
    2. Eleven plikter å ha med en digital enhet til undervisningen dersom ikke annet er avtalt.
    3. De programmer som er installert på Fagerhaugs dataanlegg og som ved lisensavtale kan installeres på private maskiner, stilles til disposisjon for bruker på de lisensbetingelser som er fastsatt av rettighetshaverne. Det er forbudt å kopiere installert programvare. Unntak fra dette gjelder kun dersom det framgår av skriftlig avtale inngått mellom Fagerhaug og rettighetshaver.
    4. Det er ikke lov å bruke IKT-ressurser på en slik måte at det strider mot opphavsrettslige regler og lover.
    5. IKT-ressursene skal ikke brukes til å fremsette trusler og hets, utøve mobbing, formidle pornografisk eller rasistisk materiale, eller til handlinger som for øvrig er i strid med norsk lov.
    6. Brukere av Fagerhaugs nettverk skal ikke forsøke å skaffe seg tilgang til utstyr eller ressurser som brukeren normalt sett ikke har tilgang til.
    7. Brukere skal ikke benytte seg av privat IKT-utstyr i undervisningen uten egen avtale med Fagerhaug.
    8. Bruk av IKT-utstyr i en undervisningssituasjon er ikke privat, og undervisningspersonell skal ved forespørsel få innsyn i bruken.

    1. Eleven har krav på at personvernet overholdes når data knyttes til den enkelte elev.
    2. Fagerhaug foretar logging av all trafikk på Fagerhaugs nettverk for å administrere systemet på en forsvarlig måte, ivareta sikkerheten og sikre bruk i overensstemmelse med gjeldende IKT-reglement.’
    3. Fagerhaug vil bare utlevere logger når det blir pålagt fra rettsvesen, gjennom dom eller lover.
    4. Maskinene kan kreves innlevert i korte perioder for vedlikehold. Hvis mulig, skal eleven varsles senest 3 dager før innleveringen skal skje.
    5. Data som lagres lokalt på iPad eller datamaskin er det fullt ut eleven selv som er ansvarlig for å sikre mot tap og eleven er selv ansvarlig for å ta kopi/sikkerhetskopi av filer som han/hun vil ta med seg når skolegangen avsluttes.
    6. Eleven skal rapportere til skolen om misbruk, feil eller andre forhold som kan ha betydning for nettverkets sikkerhet.
    7. Fagerhaug skal ha gode rutiner for sikkerhet, stabilitet og sikkerhetskopi, men er ikke ansvarlig for tap av data eller andre tap som skyldes diskhavari, manglende sikkerhetskopi eller svikt i IKT-tjenestene.
    8. Fagerhaug er ikke ansvarlig for tap som skyldes brudd på reglementet. Fagerhaug er heller ikke ansvarlig for tap/skade på privat datautstyr.
    9. Ved prøver, eksamener og undervisning der det er åpnet for nettbruk skal eleven bare bruke Fagerhaugs nettverk dersom det ikke er gjort avtale om noe annet.

    Erstatning

    1. Dersom det oppstår skade på Fagerhaugs IKT-ressurser eller de går tapt, kan Fagerhaug kreve tapet erstattet av eleven dersom dette skyldes forsett eller uaktsomhet fra elevens side.
    2. Erstatning for tap av/skade på digital enhet som eleven låner av skolen, reguleres særskilt i egen avtale mellom elev og Fagerhaug. Herav gjelder sats på 2500 kr for maskin nyere enn 1,5 år. 1500 kr for maskin eldre enn dette. 400 kr for ladere.

    Avslutning av elevforhold

    Materiell tilhørende Fagerhaug skal leveres tilbake. All programvare, dokumentasjon og data eid eller utlånt av Fagerhaug skal samtidig slettes, slik at det ikke lenger er tilgjengelig for eleven. Unntak fra dette kan kun gjøres dersom det framgår av skriftlig avtale mellom Fagerhaug og rettighetshaver.

    Særskilte regler

    For spesielle forhold som ikke er dekket av dette IKT-reglementet, har Fagerhaug anledning til å vedta tilleggsregler. Reglene kan ikke være i strid med de felles reglene, og de skal være en del av ordensreglementet.