Opptak hos oss

Fagerhaug Kristne Skole SA er en friskole med godkjenning med rett til statstilskudd, jf. Privatskoleloven § 2- 1 a – livssyn. Inntak av elever baserer seg på Privatskoleloven § 3 – 1, og etter gjeldende reglement vedtatt i skolens styre. Ut over dette har ikke skolen egne krav eller vilkår for å søke om eller få skoleplass. Det er ikke løpende opptak mellom søknadsfristene, selv om skolen skulle ha ledig kapasitet. Unntak for dette er perioden 1. august til 1. oktober. Prioriteringskriterier ved innsøking gjelder kun ved oversøkning/ikke ledig kapasitet.

Inntaksreglement og forskrifter

  1. Vi har hele landet som inntaksområde. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler. Se Privatskoleloven § 3 – 1.
  2. Foresatte blir pålagt foreldrebetaling etter til enhver tid gjeldende satser, begrenset oppad til 15% av tilskuddsgrunnlaget. Se Privatskoloven § 6 – 2.
  3. Søknad om skoleplass skal skje skriftlig, på skolens søknadsskjema.
  4. Skolens søknadsfrister:

Fra 1.august til 1. oktober er det løpende opptak.
1. desember
1. april
1. juni

5. Skolens styre kan fatte årlige vedtak angående skolens kapasitet for gjeldende skoleår og gjeldende trinn, i tillegg til de begrensningene som ligger i skolens godkjenning.

Søknader behandles ved første søknadsfrist etter levert søknad, med følgende unntak: Søknader som gjelder skoleår lenger fram i tid enn inneværende eller første påfølgende skoleår, behandles i september – opptaket året før ønsket oppstart.

Dersom søkningen til skolen er større enn kapasiteten, vil følgende gjelde for opptak, i prioritert rekkefølge:

Z

Eleven er barn av ansatt ved skolen.

Z

Eleven er søsken av barn ved skolen.

Z

Eleven har tidligere gått på skole med kristelig formål.

Z

Elever som står på venteliste for skoleplass.

Z

Søker er medlem av skoleeiers menighet, Stjørdal Misjonskirke.

Z

Opptaket hensyntar begrensningen i skolens godkjenning på til sammen 160 elever, fordelt på 10 trinn, med en ønsket elevgruppe på 16 elever per trinn.

Ved like vilkår etter prioriteringsrekkefølge, vil tildeling av skoleplass skje ved loddtrekning.

6. Ved avslag på søknad om skoleplass gis foresatte anledning til å skriftlig gi samtykke til at eleven står på venteliste.

7. Avgjørelser i forbindelse med inntak er enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2B og § 23. Vedtak kan påklages jf. Forvaltningsloven kapittel VI. Statsforvalteren i Trøndelag er klageinstans. Vedtatt av skolestyret, 20.06.2024

Foreldrebetaling

k

Foreldrebetaling

  • 1 barn: kr. 950,- pr. måned
  • 2 eller flere barn: kr. 1.650,- pr. måned

Det betales skolepenger for 11 måneder pr. år, juli er betalingsfri.

 

Skjemaer

Søk skoleplass

Skal du søke om skoleplass vennligst benytt skjemaet under

Søknadsskjema

Oppsigelse

oppsigelseskjemaet finner du ved å følge linken i knappen under her