Tilbud og Info

På Fagerhaug tilbyr vi

SFO

Fagerhaug skolene tilbyr SFO med hovedformål om å skape et trivelig og trygt fritidstilbud for barn. For å lykkes med dette mener vi at virksomheten i SFO bør være preget av:

 • Fri lek og retten til å bestemme selv
 • Gode organiserte aktiviteter
 • Et bra struktur med regler og daglige rutiner
 • Tydelige grenser
 • Trygghet, tilhørighet og omsorg
 • Anerkjennelse, vennskap, skikk
 • Ikke minst å ha det gøy

les mer om SFO ordningen vår her>>

Skoleplasser/Priser

Foreldrebetaling
Skolen kan i henhold til Friskoleloven ta foreldrebetaling.
For Fagerhaug gjelder følgende satser:

 •  1 barn: kr. 950,- pr. måned
 •  2 eller flere barn: kr. 1.650,- pr. måned

Det betales skolepenger for 11 måneder pr år, juli er betalingsfri.

Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier hos oss fokuserer på temaer som ernæring, utvikling av sosiale ferdigheter, fysisk aktivitet, mental helse, rusmisbruk, pubertetsutvikling, personlig hygiene, ute og innemiljø,

Mer om skolehelsetjeneste kan du lese her Skolehelsetjenesten – helsenorge.no

Informasjon om valgfag

Elevene skal ha opplæring i valgfag fra 8. årstrinn. For skoleåret 2020/2021 tilbyr vi følgende valgfag:

 • Design og re-design
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Medier og informasjon
 • Programmering
 • Friluftsliv

For nærmere beskrivelse av valgfagene se: www.udir.no/valgfag .

Gaming og Digital læring
Musikkundervisning
Skoleskyss

Skoleskyss / busskort

Rett til fri skoleskyss følger samme regler som for offentlig skole. T-kort skole utstedes av AtB, og deles ut på skolen. Kortet beholdes gjennom hele skolegangen, ut videregående!
Merk at fri skyss kun gjelder de strekninger som busskortet er utstedt for, mellom eget hjem og Fagerhaug. Det går skolebuss fra de fleste områder i kommunen inn til Halsen u-skole.

Derfra går det egen buss til Fagerhaug. Mistet/Ødelagt kort erstattes ved skriftlig melding fra foresatte. Fra og med 5. trinn koster dette kr. 150,-. Elever har kun rett til fri skyss innen egen kommune. Atb lser dette ved at busskort for hele strekningen hjem-skole utstedes for halve skoleåret, resten av skoleåret må skyss dekkes av foresatte.

Annen transport

Elever med funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom kan søke om andre transportmidler om nødvendig. Foreldre kan sende en forespørsel til skolen med legeattest, og skolen sender den videre til Trøndelag Fylkeskommune som tar avgjørelsen.

Viktig info

Annen Info

Markedsføring

Alle foreldre må fylle ut et samtykkeskjema angående bruk av bilder i markedsføring, på Facebook, og skolens hjemmeside.

Personlige eiendeler

Skolen har ikke ansvar for elevenes personlige eiendeler, for eksempel mobiltelefoner, iPad, penger osv.

Personlige datamaskiner

Elever som får utdelt bærbare PC eller iPad, forventes å ta ansvar for riktig bruk av utstyret. Ved skade eller manglende deler kan skolen kreve erstatning fra foresatte.

IKT på Fagerhaug

Skolen har som mål å fremme passende bruk av digital teknologi og å etablere holdninger og atferd som vil beskytte elevene.

Fravær

Fagerhaug bruker Transponder SMS til håndtering av fravær og alt av kommunikasjon skole-hjem.

Klage på karakter

Elevene har rett til å klage på standpunktkarakterer.  Skriftlig klage sendes skolen senest 10 dager etter at karakteren er gjort kjent.  Får eleven ikke medhold i klagen, sendes denne til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.  Klage kan medføre endring av karakteren, enten opp eller ned.

Kom på besøk

Dersom du vurderer Fagerhaug Kristne skole for ditt barn kan du bare ta kontakt. 

Fagerhaug kristne SkoleFagerhaug international School