Hilsen fra rektor

Vi på Fagerhaug ønsker å skape en fremtidsrettet skole, som er relevant for det samfunnet elevene vokser opp i. Vi ønsker at elevene skal oppleve stort engasjement, skaperglede og utforskertrang. Glade og fornøyde elever som har det bra på skolen, lærer mye! Elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø¸, der man opplever medmenneskelighet, nestekjærlighet, inkludering og nulltoleranse mot mobbing.

Om oss

Fagerhaug Kristne Skole ligger i Nord Universitets tidligere lokaler på Evja i Stjørdal kommune, og er den eldste enheten ved Fagerhaug Oppvekstsenter. Skolen er eid av Stjørdal Misjonskirke, og ble startet i 2001. Den har vokst seg frem til å bli et anerkjent, privat skolealternativ for en rekke elever i Værnesregionen og omegn. Fagerhaug Kristne Skole følger offentlig godkjente læreplaner og tilbyr skolegang for alle slags elever, uavhengig av bakgrunn, religion og etnisitet. Skoleopptak hele året, forutsatt ledige plasser.

Som kristelig skole står Fagerhaug kristne skole i en nesten 1000 år lang tradisjon av kristne skoler i Norge og Europa. Opplæringen i kristelige skoler bygger på det kristne livssynet å både menneskesyn, virkelighetsoppfatning og etikk. Her på Fagerhaug Kristne Skole arbeider vi med fokus på det vi kaller vår “kjerne”.

Vedtekter for Fagerhaug Kristne skole finner du her Vedtekter FKS

Vår Pedagogikk

Fagerhaug kristne skole følger læreplanverket i norsk skole, med enkelte tillegg og utdypelser for å tydeliggjøre skolens kristelige formål.

 

Fagfornyelsen er skolens pedagogiske plattform og læreplanverk. Opplæringsloven og  lovforskriftene er også viktig i utviklingen av vår skole. Gjennom vårt medlemskap i Kristne Friskolers Forbund (KFF) har Fagerhaug kristne skole en utvidet læringsplakat som legger til at opplæringen vår skal avspeile Guds respekt for det enkelte menneske, og gi uttrykk for Guds vesen, visdom og kreativitet.

 

Vi ønsker å være en skole som har eleven i sentrum, hvor vi som voksne legger stor vekt på samarbeid og fleksibilitet. Vi samtaler og undrer oss sammen med elevene om hva som gir mening, og vi legger stor vekt på omsorg for hverandre og kristen nestekjærlighet. Dette mener vi gir godt miljø, som er en sentral forutsetning for både faglig utvikling og dannelse.

Gjennom daglige morgensamlinger i hver klasse og månedlige storsamlinger for hele skolen jobber vi aktivt med danning og karakterbygging. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter, og vi tror at mye av grunnlaget for elevens utvikling legges gjennom vårt bevisste arbeid med dette.

Ved Fagerhaug kristne skole ønsker vi at det kristne livssynet skal prege alle fag, fordi dette åpner opp verden og universet, gir det mål og mening, farger og nyanser og har unike perspektiver på mennesket og naturen. I arbeidet med lokal tilpasning av læreplaner har vi valgt å legge vekt på refleksjonsspørsmål for å åpne opp for undring og de gode samtalene.

Kunnskapsdepartementet iverksatte høsten 2020 en ny reform av skoleverket. Denne reformen har navnet Fagfornyelsen, og skal prioritere tre områder: «Dybdelæring», «tverrfaglige temaer» og «kjerneelementer i alle fag». Dybdelæring og tverrfaglige temaer er viktige perspektiver som elever vil møte i organiseringen av undervisningen hos oss.

 

Z

Læreplanverket

Fagerhaug kristne skole følger læreplanverket i norsk skole, med enkelte tillegg og utdypelser for å tydeliggjøre skolens kristelige formål.

Z

Utvidet læringsplakat

Kunnskapsløftet (LK06), den foreløpig siste skolereformen, er skolens pedagogiske plattform. Opplæringsloven, lovforskriftene og det samlede læreplanverket er oppsummert med elleve prinsipper i Læringsplakaten. Gjennom vårt medlemskap i Kristne Friskolers Forbund (KFF) har Fagerhaug kristne skole en utvidet læringsplakat som legger til at opplæringen vår skal avspeile Guds respekt for det enkelte menneske, og gi uttrykk for Guds vesen, visdom og kreativitet.

Z

Samarbeid og fleksibilitet

Vi ønsker å være en skole som har eleven i sentrum, hvor vi som voksne legger stor vekt på samarbeid og fleksibilitet. Vi samtaler og undrer oss sammen med elevene om hva som gir mening, og vi legger stor vekt på omsorg for hverandre og kristen nestekjærlighet. Dette mener vi gir godt miljø, som er en sentral forutsetning for både faglig utvikling og dannelse.

Z

Morgensamlinger

Gjennom daglige morgensamlinger i hver klasse og månedlige storsamlinger for hele skolen jobber vi aktivt med danning og karakterbygging. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter, og vi tror at mye av grunnlaget for elevens utvikling legges gjennom vårt bevisste arbeid med dette.

Z

Det kristne livssynet

Ved Fagerhaug kristne skole ønsker vi at det kristne livssynet skal prege alle fag, fordi dette åpner opp verden og universet, gir det måll og mening, farger og nyanser og har unike perspektiver på mennesket og naturen. I arbeidet med lokal tilpasning av læreplaner har vi valgt å legge vekt på refleksjonsspørsmål for å åpne opp for undring og de gode samtalene.

Z

Fokus på fagfornyelsen

Kunnskapsdepartementet iverksatte fra høsten 2020 en ny reform av skoleverket. Denne reformen har navnet Fagfornyelsen, og skal prioritere tre områder: «Dybdelæring», «tverrfaglige temaer» og «kjerneelementer i alle fag». Dybdelæring og tverrfaglige temaer er viktige perspektiver som elever vil møte i organiseringen av undervisningen hos oss.

Lokale læreplaner

I henhold til Utdanningsdirektoratet (Udir) er en lokal læreplan en plan for opplæringen, som er utarbeidet lokalt på bakgrunn av deler av – eller hele LK06. En lokal læreplan er et utgangspunkt for videre planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging av opplæringen.

På Fagerhaug jobbes det kontinuerlig med lokal tilpasning av læreplaner i tråd med skolens kristelige formål.

Vår organisering

Vi organiserer skoleuken på en måte som legger til rette for tverrfaglig jobbing og dybdelæring innenfor rammene av god, tilpasset opplæring for den enkelte elev.

Vi har også lagt opp timeplanene på en måte som gjør det enklere å gjennomføre ekskursjoner, bedriftsbesøk, fagdager og prosjektarbeid.

På Fagerhaug strekker vi oss etter

KJÆRLIGHET TIL KUNNSKAP

Det som tar størst plass hos oss er læringsarenaene våre. Ordet “filosofi” betyr kjærlighet til kunnskap» og vi legger stor vekt på evnen til å undre seg, stille spørsmål og reflektere.

KJÆRLIGHET TIL DE ANDRE

Kunnskap står aldri i opposisjon til nestekjærligheten. Vi gir god støtte og veiledning til alle elevene, slik at de får anledning til å knytte vennskap og møte hverandre med respekt.

KJÆRLIGHET TIL MEG SELV

Selvrespekten og troen på seg selv skal ikke bygge individualisme og egoisme. Men i vår kjerne må dette være på plass, før vi mestrer de øvrige lagene.

KJÆRLIGHET TIL GUD

I skolens godkjenning fra Utdanningsdirektoratet ligger en forutsetning om at vi synliggjør vårt kristelige menneskesyn. Kjernemodellen vår viser at vi tror det er ydmykt å la Gud som skaper være i vårt innerste vesen. Ikke så synlig som de øvrige lagene, men et godt utgangspunkt for alt.

Nyheter

Julemat på skolekjøkkenet
Julemat på skolekjøkkenet

Her skulle det lages det meste vi holder kjent og kjært i julehøytiden. Ribbe med medisterkaker, sossiser, surkål og brun saus, pinnekjøtt med kålrabistappe og til og med sto den en fullvoksen kalkun i stekeovnen og godgjorde seg.

les mer